گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - معماري

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني :
08:00-09:30 10:00-11:30 11:30-13:00 13:00-14:30 15:00-16:30 17:00-18:30
شنبه
یک شنبه مبانی معماری و ساختمان در شهرسازی مبانی معماری و ساختمان در شهر سازی مبانی معماری و ساختمان در شهرسازی
دو شنبه
سه شنبه برداشت از بناهای تاریخی برداشت از بناهای تاریخی
چهار شنبه
پنج شنبه طرح نهایی طرح نهایی برداشت از بناهای تاریخی برداشت از بناهای تاریخی برداشت از بناهای تاریخی
جمعه