گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مدیریت
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/07/30
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه برنامه ریزی منابع انسانی
چهار شنبه بررسی مسائل مدیریت دولتی راهبردهای مدیریت منابع انسانی طراحی ساختار و سازماندهی سازمان برنامه ریزی منابع انسانی
پنج شنبه نظریه های مدیریت دولتی تحول سازمانی تحول سازمانی پاسخگویی به دانشجویان پاسخگویی به دانشجویان
جمعه