گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مدیریت
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1397/08/03
08:00-09:30 10:00-11:30 11:30-13:00 13:00-14:30 15:00-16:30 17:00-18:30
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه رهبری در سازمان مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته نظريه هاي مديريت دولتي
چهار شنبه طراحی ساختار و سازماندهی سازمان برنامه ریزی منابع انسانی كارگاه طراحي ساختار سازمانهاي دولتي
پنج شنبه نظریه های سازمان و مدیریت نظریه های سازمان و مدیریت پاسخگویی به دانشجویان پاسخگویی به دانشجویان رهبری در سازمان برنامه ریزی منابع انسانی
جمعه