گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - فقه وحقوق جزا

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني :
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه تدریس تدریس تدریس
یک شنبه تدریس تدریس تدریس حضور در دفتر
دو شنبه حضور در دفتر
سه شنبه حضور در دفتر
چهار شنبه حضور در دفتر
پنج شنبه
جمعه