گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : - معماري
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/03/27
08:00-09:30 10:00-11:30 11:30-13:00 13:00-14:30 15:00-16:30 17:00-18:30
شنبه تدریس تدریس ----------- حضور حضور حضور
یک شنبه ---------- ---------- ---------- ---------- ----------- ----------
دو شنبه ---------- ---------- ---------- ---------- ----------- ----------
سه شنبه تدریس تدریس تدریس حضور حضور حضور
چهار شنبه ---------- ---------- ----------- حضور تدریس تدریس
پنج شنبه حضور حضور حضور تدریس تدریس تدریس
جمعه