گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - پریودانتیکس
مرتبه علمي : استاد

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/02/17
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه بخش تخصصی بخش تخصصی بخش تخصصی
یک شنبه حضور در اتاق حضور در اتاق حضور در اتاق
دو شنبه
سه شنبه بخش بخش بخش
چهار شنبه بخش بخش بخش
پنج شنبه
جمعه