گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - روانشناسی صنعتی و سازمانی
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1397/10/29
08:00-09:30 10:00-11:30 11:30-13:00 13:00-14:30 15:00-16:30 17:00-18:30
شنبه دفتر ارتباط با صنعت دفتر ارتباط با صنعت --------- دفتر ارتباط با صنعت دفتر ارتباط با صنعت
یک شنبه دفتر ارتباط با صنعت دفتر ارتباط با صنعت کلاس (ارشد)دانشکده روانشناسی کلاس(ارشد) دانشکده روانشناسی
دو شنبه راهنمایی دانشجویان ارشد و دکترا راهنمایی دانشجو جلسه شورا گروه کلاس دانشکده روانشناسی کلاس (ارشد)دانشکده روانشناسی کلاس (ارشد)دانشکده روانشناسی
سه شنبه کلاس (دکترا)دانشکده روانشناسی مطالعه دانشکده جلسه شورا پژوهشی دانشگاه کلاس(دکتری) دانشکده روانشناسی کلاس (ارشد)دانشکده روانشناسی کلاس(ارشد) دانشکده روانشناسی
چهار شنبه دفتر ارتباط با صنعت دفتر ارتباط با صنعت دفتر ارتباط با صنعت دفتر ارتباط با صنعت
پنج شنبه
جمعه