دکتر رضا ابراهیم زاده دستجردی
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مدیریت
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1397/12/06
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه نظریه های مدیریت مدیریت منابع انسانی
پنج شنبه امار پیشرفته مراجعه دانشجویان نظریه پیشرفته مدیریت روش تحقیق در ارتباطات
جمعه