دکتر رضا ابراهیم زاده دستجردی
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مدیریت
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1397/12/06
08:00-09:30 10:00-11:30 11:30-13:00 13:00-14:30 15:00-16:30 17:00-18:30
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه نظریه های مدیریت مدیریت منابع انسانی مراجعه دانشجو
پنج شنبه امار پیشرفته مراجعه دانشجویان نظریه پیشرفته مدیریت روش تحقیق در ارتباطات مراجعه دانشجو
جمعه