گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مديريت آموزشي
مرتبه علمي : دانشیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1397/09/05
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه
یک شنبه
دو شنبه روشهای ناپارامتری
سه شنبه
چهار شنبه روش تحقیق و نگارش مقاله و رساله نویسی تئوریهای سازمان و مدیریت در جهان امروز اعتباربخشی در آموزش عالی
پنج شنبه
جمعه