گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مديريت آموزشي

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1397/03/20
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه روانسنجی روانسنجی روانسنجی روانسنجی روانسنجی
یک شنبه
دو شنبه روانسنجی روانسنجی روانسنجی روانسنجی روانسنجی
سه شنبه
چهار شنبه آمار استنباطی آمار استنباطی
پنج شنبه
جمعه