گروه آموزشی : علوم اقتصادی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : - اقتصاد
مرتبه علمي : مربی

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1397/07/28
08:00-09:30 10:00-11:30 11:30-13:00 13:00-14:30 15:00-16:30 17:00-18:30
شنبه کلاس کلاس حضور کلاس
یک شنبه
دو شنبه کلاس کلاس حضور کلاس
سه شنبه راهنمایی پروژه کلاس پروژه حضور کلاس
چهار شنبه کلاس کلاس
پنج شنبه
جمعه