گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - دندانپزشكي ترميمي
مرتبه علمي : دانشیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1397/07/17
08:00-09:30 10:00-11:30 11:30-13:00 13:00-14:30 15:00-16:30 17:00-18:30
شنبه مشاركت در آموزش دانشجويان (3 مشاركت در آموزش دانشجويان (3
یک شنبه
دو شنبه بررسي مقالات ترميمي (2) بررسي مقالات ترميمي (2)
سه شنبه مباني مواد دنداني مباني دندانپزشكي ترميمي مباني دندانپزشكي ترميمي مباني دندانپزشكي ترميمي مباني دندانپزشكي ترميمي
چهار شنبه مواد دنداني مقدماتي (1)
پنج شنبه
جمعه