گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مديريت دولتي-رفتار سازماني
مرتبه علمي : دانشیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1397/08/19
08:00-09:30 10:00-11:30 11:30-13:00 13:00-14:30 15:00-16:30 17:00-18:30
شنبه دفتر دانشکده دفتر دانشکده دفتر دانشکده راهنمایی
یک شنبه دفتر دانشکده مطالعه دفتر دانشکده مطالعه مطالعه
دو شنبه دفتر دانشکده مطالعه دفتر دانشکده راهنمایی
سه شنبه دفتر دانشکده مطالعه مطالعه دفر دانشکده
چهار شنبه دفتر دانشکده مطالعه دفتر دانشکده راهنمایی
پنج شنبه کلاس کلاس کلاس کلاس کلاس
جمعه