گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - زیست شناسی علوم جانوری-تکوینی
مرتبه علمي : دانشيار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/07/16
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه فیزیولوژی پیشرفته آزمایشگاه سلولی مولکولی ورزشی
یک شنبه فیزیولوژی
دو شنبه
سه شنبه آزمایشگاه جانورشناسی آزمایشگاه جانورشناسی فیزیولوژی انسانی سازگاری های سلولی و ملکولی با فعالیتهای ورزشی
چهار شنبه آزمایشگاه جانورشناسی جانورشناسی فیزیولوژی پیشرفته سیستم عصبی فیزیولوژی پیشرفته سیستم عصبی
پنج شنبه آزمایشگاه سلولی مولکولی ورزشی روانشناسی فیزیولوژیک روانشناسی فیزیولوژیک
جمعه