گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : - مهندسی کامپيوتر-نرم افزار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1396/08/11
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه مهندسی نرم افزار مهندسی نرم افزا مهندسی نرم افزا مهندسی نرم افزا
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه زبان تخصصی آز سیستم عامل
پنج شنبه فنی مهندسی فنی مهندسی علوم تربیتی علوم تربیتی علوم تربیتی
جمعه