گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - زيست شناسي-ميكروبيولوژي

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني :
08:00-09:30 10:00-11:30 11:30-13:00 13:00-14:30 15:00-16:30 17:00-18:30
شنبه حضور حضور حضور حضور حضور
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه