گروه آموزشی : کشاورزی-باغبانی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - زيست شناسي-علوم گياهي-فيزيولوژي
مرتبه علمي : دانشیار

رزومه


تاریخ : 1396/12/14
بازدید : 105

Publications

a)    Articles

1-,Forogh MortazaeiNezhad,2016, Grasses and Rhodococcus erythropolis Bacteria for Bioremediation of NaturallyPolluted Soils with Hydrocarbons. Chem. Eng. Technol. 2016, 39, No. 9, 1731–1737

 

2-     Shahin Gavanji, Behrouz Larki, Mohsen Doostmohammadi and Forogh Mortezaeinezhad (2012). Prodauction of a new mixed herbal medicine for minor Aphthous Ulcers. Society for Conservation and Resource Development of Medicinal Plants, 4 (1) March 2012.

 

3-     Forogh Mortazaeinezhad, Hoda Azarm, Shokoofeh Enteshari and Kamran safavi (2011). Comparison of epicatechin content in black nd white grape cultivars of Iran.RESEARCH ON CROPS. December 26, 2011.

 4- Kamran Safavi and Forogh Mortazaeinezhad.(2011). Role of modified tissue culture media in potato propagation. RESEARCH ON CROPS. Septamber 25, 2011

5-Abbas Rezapour,Forogh. Mortazaeinezhad ,Sajad. Fatemi,(2011).  Study of Effect of Methyl Jasmonate & Benzyl adenine on vegeta Growth, Carotenoed and chlorophyll level in the yellow Fennis Rose. African Journal of Biotechnology ISI 2011.

6 Mohammad Mehdi Sadeghian,Forogh Mortazainezhad,Hossein Amini (2011).  Selectiny trees and shrubs to lerant to air pollution by APTI. International Journal of Enveronmental Seiences ISI 2011.

 

7- Mohamma Mehdi Sadeghian, Forogh Mortazainezhad (2007). Investigation of Compounds fromAzadirachtaindica (Neem). ASIAN JOURNAL OF PLANT SCIENCES ISI 2007.

8- F. Mortazaienezhad, M. M. Sadeghian (2006). Investigation of Compounds from Galbanum ( Ferula gummosa) Boiss. ASIAN JOURNAL OF PLANT SCIENCES ISI 2006.

 

 9-Shahin gavanji   Forogh mortezaeinezhad   mohsen Dostmohmmadi. (2013) Production of a new mixed herbal medicine for minor Aphthous Ulcers.  Society for Conservation and Resource Development of Medicinal Plants

10- Kamran  safavi  and Forogh mortezaeinezhad.(2012) Role of modified tissue culture media by nanomaterial in potato propagation Res. On Crops.

 

11- Mohammad Mehdi Sadeghian,Forogh Mortazainezhad (2012).Selectiny trees and shrubs to lerant to air pollution by APTIInternational Journal of Enveronmental Seiences.

 

12-Askari –Kohorasgani  Forogh mortezaeinezhadM.Otroshy.A.R.Golparvar And Azadeh Moeni(2012) In Vitro Bacterial Decontamination of Kelussia odoratissima seed During Dormancy Breaking

Research   on crops ,15((1)237-247

 

13- Askari –Kohorasgani  Forogh mortezaeinezhadM.Otroshy.A.R.Golparvar And Azadeh Moeni.(2012) Breaking seed Dormancy of Endangered Medicinal Plant Kelussia odoratissima  using Zygotic Embeyo culuture Technique (2013) Technical Journal of Engineering and Applied sciences   page (1712-1718)    

14- Askari –Kohorasgani  Forogh mortezaeinezhadM.Otroshy.A.R.Golparvar And Azadeh Moeni (2013)  Direct regeneration of an endangered medicinal plant Kelussia odoratissimaInternational Journal of Agriculture and crop sciences, 5(17).1969-1974

 

15- Seyedmohsen mansuri isfahani, Forogh mortezaeinezhadMohammad reza naderi darbaghshahi(2013)  Impact of Gibberlic on concentration of picrocrocin and safranal in crocus sativus LInternational Journal of Agriculture and crop sciences

16- Forogh mortezaeinezhad   and     Kamran  safavi  Abas Abed Esfahani  and Evaj shirvani(2013)  Comparing different  cultivars of Iranian pomegranate by the Amount of Epicatechin and Epigallocatechin GallateAnnual  research  & Review in Biology. 4(8):1339-1345

17- Seyedmohsen mansuri Isfahan, Forogh mortezaeinezhadMohammad reza naderi darbaghshahi(2013)  Concentration of crocin picrocrocin  and in crocus sativus L under different jasmonate tretmentTechnical Journal of Engineering and Applied sciences 

18- Askari –Kohorasgani and  Forogh mortezaeinezhadM.(2013)Chemical Composition of Wild Celery(Kelussia odoratissima) Cultured in-vitro and from Its Local Habitat.Taylor and Francis

 

19-omid Nematolahi, Forogh mortezaeinezhadMohammad and Hadi Radnezhad(2015)Evaluation of Secondary Metabolites Contents in different explants of Galbabum Medicinal plan in vitro culture.Biological Forum-An International Journal

 

20-Ali Reza Tabibzadeh, Forogh mortezaeinezhad and Sepideh Kalateh Jari.(2014)The Effect of Salicylic acid Preharvest Treatment on Qualitative Trraits and Yield of Rose Cut Flowers(Rosa hybrid L.)CV.Angelina.International Journal of Agriculture and Biosciences.

 

21-Azin Haratian and Forogh mortezaeinezhad (2014).Effect of Spermidin and cytokinin on in vitro Induction Flowering and micripropagation of Rosa sp. ("dolsevita"). Biological Forum-An International Journal.

 

22-nasrin Miri, Forogh mortezaeinezhadMohammad and Hossein Zeinali(2014).Effect of Salicylic Acid and Salinity on Some Morphological Characteristics of Aloe vera.American-Eurasian J.Agric.and Environ.Sci

b)    Articles Persian:

23- فروغ مرتضایی نژاد، نعمت الله اعتمادی. (1389). بررسی اسید جیبرلیک برکیفیت و زمان گلدهی گل مریم Polianthes tuberose L.. مجله دانش نوین کشاورزی، سال ششم، شماره هجده.

24-فروغ مرتضائی نژاد، کتایون پورسخی. (1389). مقایسه اپی کاتشین در طی مراحل فرآوری چای سیاه و سبز ایرانی Thea sinesis. فصلنامه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، سال پنجم، شماره اول.

25- پگاه رضائی، فروغ مرتضایی نژاد. (1388). ارزیابی تحمل به شوری (NaCl) در 5 رقم گوجه فرنگی. پژوهش نامه کشاورزی، جلد اول، شماره 2.

26- فروغ مرتضایی نژاد، محمد مهدی صادقیان. (1386). مقایسه ترکیبات مؤثره گیاه دارویی باریجه Ferula gummosn Boiss. در سه منطقه شهرستان کاشان. مجله پژوهش در علوم کشاورزی، سال سوم، شماره دوم.

27- فروغ مرتضایی نژاد، نعمت الله اعتمادی. (1385). بررسی مقاومت به شوری چمن های گرمسیری و سردسیری جهت استفاده در فضای سبز. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی  گرگان، جلد سیزدهم، شماره ششم.

28- فروغ مرتضایی نژاد، نعمت الله اعتمادی. (1384). مقایسه خصوصیات کمی و کیفی 17 رقم گوجه فرنگی در منطقه اصفهان. مجله پژوهش در علوم کشاورزی، جلد اول، شماره اول.

29-فروغ مرتضایی نژاد، رمضانعلی خاوری نژاد. (1382). تکثیر برخی از گیاهان زینتی به روش کشت بافت گیاهی. مجله پژوهشی علوم پایه، سال سیزده، شماره پنجاه.

30- فروغ مرتضایی نژاد، شاهین گوانجی. (1390). بررسی خواص گیاه دارویی رازیانه در طب سنتی. کشاورزی و غذا، شماره هجدهم.

31-فروغ مرتضایی نژاد، رمضانعلی خاوری نژاد، مرضیه امامی.(1385). مجله دانش نوین کشاورزی. بررسی برخی پارامترهای عملکرد و میزان پرولین ارقام برنج در شرایط تنش شوری، سال دوم، شماره چهارم.

32- رمضانعلی خاوری نژاد، فتح الله فلاحیان، فروغ مرتضایی نژاد. (1379). مجله علوم پایه. بررسی برخی پارامترهای فتوسنتزی و میزان پرولین در ارقام گیاه برنج (Oriza sativa L.) در شرایط تنش شوری. سال نهم، شماره 35-36.

33- مريم وکیل زاده انارکي فروغ مرتضائي نژاد  فريبا خليلي محمد مهدی قيصری مهتاب اصفهاني زاده حسين پور  (1392) اثر اسيد جيبرليک و اسيد ساليسيليک بر متابوليت های ثانويه موجود در برگ گياه زرچوبه فصل نامه داروهای گياهي.سال سوم شماره 4  صفحه 146-135

34-الهام شمس،نعمت الله اعتمادی و فروغ مرتضایی نژاد 1393.اثر ایندول بوتریک اسید بر ریشه زایی قلمه خشبی گیاه سوفورای ژاپنی(Sophora japonica L.) مجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای

c)     Books:

 

1 - فروغ مرتضایی نژاد. (1383). مرفولوژی و رده بندی گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان. 320 صفحه. ( تألیف (

2  -فروغ مرتضایی نژاد، پریچهر دهقان. (1387). گیاهان گوشتخوار کشت و پرورش. دانشگاه آزاد اسلامی واحد  خوراسگان. ( ترجمه) 198 صفحه

3-فروغ مرتضایی نژاد، امیر طاهر شیرانی،(1391). فیزیولوژی گیاهی(تألیف) 396 صفحه

   4-Forogh Mortazaeinezad & shahin  Eghbalsaied (2014)   Abstract  Book T New ideas in A griculture. 423page

5- فروغ مرتضایی نژاد و مهتاب اصفهانی زاده(1393)معرفی هورمون ها و تنظیم کننده های رشد گیاهی 220 صفحه(تألیف)

d)     1- MSc Thesis:

 

-          بررسی تأثیر کشت بافت و اسید جیبرلیک (GA3) بر حذف ویروسهای سیب زمینی. دانشگاه اصفهان، اصفهان، 1367.

2-PhD Thesis

-          بررسی بردباری ارقام برنج (Oryza sativa ) نسبت به شوری در مراحل مختلف رشد. دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، 1379.

 

e)    Paper in conferances

1-       Mohammad javad Asgari,Kamran Safavi,Forogh Mortazaeinezad

2011 International Conference on Food Engineering and Biotechnology
( ICFEB2011). Tailand. Landfill Biogas production process.28, 29 Mey 2011.

2-     F.Mortazainezahad, Kamran Safavi. 2011 International conference on life science and Technology. India. Investigation of epicatechin in barberry fruits. 2011.

3-     MasihRazmjoo,ForoghMortezaeNejhad,AlirezaJalaliZand,MehrdadJafarpour.2011 International conference on life science and Technology. India. Study on Heteroptera in biotope of alfalfa fields in Esfahan province. 2011.

4-     KamranSafavi, Mahtab Esfahanizadeh, Forogh Mortazaeinezahad, Hamidreza Dastjerd. India. 2011 International conference on life science and Technology. The study of Nano Silver ( NS) Antimicrobial Active and Evaluation of Using NS in Tissue Culture Media. 2011.

5-     F.Mortazainezhad,M.M.Sadeghian.Italy.INTERNATIONALWALNT SYMPOSIUM. In vitro shoot multiplication of juglans regia L. 2004.9.13

6-     F.Mortazainezhad,M.M.Sadeghian,E.Behdad.Italy.INTERNATIONAL WALNUT SYMPOSIUM. The effect of extraction of juglans regia L. leaves to eliminate insects. 2004.9.13

 

    7- فروغ مرتضایی نژاد، مصطفی نوروزی. اولین همایش سلامت محیط زیست و توسعه پایدار، شناسایی و معرفی گیاهان نادر و در حال انقراض استان اصفهان، دانشگاه آزاد بندرعباس،
 11-12/12/1389

8- منیژه آسایش، فروغ مرتضایی نژاد، محمد مهدی صادقیان. همایش ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری اصفهان. طراحی فضای سبز منظر خیابانی شهر اصفهان. 2-4/ 4/ 1389

     9- عبدالمجید رضایی، پگاه رضایی، فروغ مرتضایی نژاد، نعمت الله اعتمادی، پیام نجفی. پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی. اثر کیفیت آب آبیاری و نوع بستر کشت بر خصوصیات رشد رویشی سه رقم گل جعفری. دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان. 27/11/1389

      10- عبدالمجید رضایی، پگاه رضایی، فروغ مرتضایی نژاد، نعمت الله اعتمادی، پیام نجفی. پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی. بررسی اثر کیفیت آب آبیاری و بستر کشت بر تولید گل سه رقم گل جعفری. دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان. 27/11/1389

11- نیلوفر قادری، فروغ مرتضایی نژاد، پیام نجفی، عبدالمجید رضایی، علیرضا طبیب زاده. پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی. بررسی اثر تنش خشکی بربرخی خصوصیات زایشی سه رقم گل شاهپسند. دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان. 27/11/1389

12- شیرین شیرانی، نعمت الله اعتمادی، فروغ مرتضایی نژاد، پیام نجفی، عبدامجید رضایی، محمد رضا شهسواری. پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی. بررسی اثر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی دو رقم گل سلوی. دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان. 27/11/1389

13- هدی آذرم، فروغ مرتضایی نژاد، شکوفه انشاری، مریم اعرج شیروانی، عباس عابد. پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی. مقایسه کشمش های ارقام ایرانی از نظر میزان ماده اپی کاتشین

دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان. 27/11/1389

14- سهیلا دخانی، فروغ مرتضایی نژاد، سعید دوازده امامی. همایش ملی ایده های نو در کشاورزی. بررسی اثر شوری آب آبیاری بر جوانه زنی گیاه دارویی زنیان. دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان. 27/11/1389

15- سهیلا دخانی، فروغ مرتضایی نژاد، سعید دوازده امامی. پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی. بررسی اثر شوری آب آبیاری بر عملکرد بیولوژی و کمیت اسانس گیاه دارویی زنیان. دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان. 27/11/1389

16- شاهین گوانجی، بهروز لرکی، علیرضا جلالی زند، فروغ مرتضایی نژاد. پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی. بررسی اثرات لارو کشی اسانس گیاهان دارویی. دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان. 27/11/1389

17- مهتاب اصفهانی زاده، فروغ مرتضایی نژاد، محمود اطراشی. همایش ملی گیاهان دارویی. بررسی جوانه زنی و تولید پیازچه موسیر ایرانی(Allium hirtifulium Boiss)در محیط Invitro. مازندران-ساری. 11-13/12/1389.

18- علی اصغر رضا قلی، فروغ مرتضایی نژاد، احمدرضا بلندی، مهرداد جعفر پور، حسن حمیدی. اولین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار فرصت ها و چالش های پیش رو.

بررسی تؤام هورمون های BA و NAA در شاخه زایی پایه رویشی GF677 (هیبرید هلو×بادام) در محیط کشت . WPM دانشگاه آزاد شیراز. 2-19/12/1388

19- محمد مهدی صادقیان، فروغ مرتضایی نژاد. دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن. تأثیر بی آبی بر روی آناتومی و مرفولوژی برگهای سوزنی شکل کاج تهران. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان. 30-31/2/1388

20- فروغ مرتضایی نژاد، منوچهر مصری پور، محمد مهدی قیصری. همایش منطقه ای شکوفایی و نوآوری در گیاهان دارویی شمالغرب کشور. مقایسه مقدار آنتی اکسیدان اپی کاتچین (Epicatechin) در چای سیاه و سبز ایرانی. دانشگاه آزاد شبستر. 22/12/1387.

21-محمد مهدی صادقیان، فروغ مرتضایی نژاد. سومین کنگره ملی استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی. کنترل آلودگی بویایی در فرایند تولید کمپوست. دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان. 24-26/2/1378

22- فروغ مرتضایی نژاد،هدی آذرم، محمدرضا کلانتر. اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی و ادویه ای و معطر. بررسی ترکیبات موثره چای سبز خواص درمانی آن. دانشگاه آزاد شهرکرد. 17/2/1385

23- فروغ مرتضایی نژاد، هدی آذرم. اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی و ادویه ای و معطر. بررسی ترکیبات مؤثره برگ گیاه برگ بو. دانشگاه آزاد شهرکرد. 17/2/1385

24- فروغ مرتضایی نژاد، محمد مهدی صادقیان، ابراهیم بهداد. دومین کنگره بهره برداری از منابع تجدید شونده و بازیافت در کشاورزی. بررسی ترکیبات شیمیایی موجود در برگ و پوست سبز گردو
(
Juglans regia L.) و اثرات آن. دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان. 18-19/8/84

25- فروغ مرتضایی نژاد، نعمت الله اعتمادی. چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران. اثر محیط کشت بر گل و پیازچه های تولیدی گل مریم(Polianthes Tuberosa L.). دانشگاه فردوسی مشهد. 17-19/8/84

26- فروغ مرتضایی نژاد، نعمت الله اعتمادی. دومین همایش ملی فضای سبز شهری. بررسی مقاومت به شوری چند گونه گراس، مشهد مقدس. 8-9/8/84

27- فروغ مرتضایی نژاد. اولین کنگره زیست شناسی سلولی مولکولی، بررسی تأثیر کشت بافت و اسید جیبرلیک (GA3) بر حذف ویروسهای سیب زمینی(PVY,PVS). دانشگاه شهید چمران اهواز. 8-9/12/1381.

28- فروغ مرتضایی نژاد، محمد مهدی صادقیان. اولین کنگره بیولوژی کاربردی ایران. تکثیر لاله و سوسن به روش کشت بافت گیاهی. دانشگاه شهید چمران اهواز. 18-19/11/1379

29- فروغ مرتضایی نژاد، رمضانعلی خاوری نژاد، فتح الله فلاحیان. نهمین کنفرانس زیست شناسی ایران، بررسی برخی پارامتر های فتوسنتزی و میزان پرولین در ارقام گیاه برنج. دانشگاه تهران. 25-27/5/1379

30- محمد مهدی صادقیان، بهروز ستایش، حسین امینی، مریم بهداد، فروغ مرتضایی نژاد. اولین همایش ملی محیط زیست و آلاینده ها. بررسی میزان مقاومت درختان و درختچه های فضای سبز به آلاینده های هوا توسط APTI. اهواز. 3/3/1390

31- هدی آذرم، فروغ مرتضایی نژاد، شکوفه انتشاری. شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. بررسی میزان اپی کاتشین در ارقام انگور ایرانی.مشهد.
 23-25/6/1389.

32-نیلوفر قادری، فروغ مرتضایی نژاد.ششمین همایش ایده های نو در کشاورزی، بررسی اثر تنش خشکی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی سه رقم گل شاه پسند. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان،
 9-11/12/1390

f)Poroject

1- فروغ مرتضایی نژاد، نعمت الله اعتمادی. اثر تاریخ کاشت بر کیفیت و کمیت گل و پیازچه های تولیدی گل مریم. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)- خاتمه یافته

2- فروغ مرتضایی نژاد، نعمت الله اعتمادی. اثر نوع محیط کشت در کیفیت و کمیت گل و پیازچه های تولیدی گل مریم. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)- خاتمه یافته

3- فروغ مرتضایی نژاد، منوچهر مصری پور، محمد مهدی قیصری. بررسی ترکیبات کاتشین (اپی کاتشین) در چای سبز ایرانی و چای خشک سیاه ایرانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)- خاتمه یافته

4- فروغ مرتضایی نژاد، نعمت الله اعتمادی. بررسی خصوصیات کمی و کیفی 17 رقم گوجه فرنگی در منطقه اصفهان. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)- خاتمه یافته

5- فروغ مرتضایی نژاد. تکثیر برخی از گیاهان زینتی به روش کشت بافت گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)- خاتمه یافته

6- فروغ مرتضایی نژاد طرح برون دانشگاهی. مطالعه سیمای پوشش گیاهی و جمع آوری رستنی های پناهگاه حیات وحش قمیشلو- طرح برون دانشگاهی. سازمان حفاظت محیط زیست ادره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان- خاتمه یافته

7- فروغ مرتضایی نژاد. شناسایی و طبقه بندی گونه های گیاهی موجود در هرباریوم دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان. دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان- خاتمه یافته

8- فروغ مرتضایی نژاد، نعمت الله اعتمادی. بررسی اثر جیبرلیک اسید بر کیفیت گل و زمان گل دهی در گل مریم، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان- خاتمه یافته

9- فروغ مرتضایی نژاد. طرح برون دانشگاهی طرح اطلس گیاهی منطقه حفاطت شده قمیشلو، سازمان حفاظت محیط زیست ادره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان- در حال اجرا

10- فروغ مرتضایی نژاد طرح برون دانشگاهی. بررسي علل خشکيدگي سوزني برگان منطقه بختياردشت اصفهان  بر اساس آب خاک و گياه. طرح مشترک با مرکز تحقیقات کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان- خاتمه یافته

 

 

مسولیت های اجرایی در دانشگاه آزاد اسلامی

1)     رییس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 1383 تا کنون

2)     معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 1380 تا 1382

3)     مدیر گروه باغبانی 1373 تا 1380

4)     عضو کارگروه تخصصی زیست شناسی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد 1393

5)     عضو شورای پژوهشی دانشگاه از 1378

6)     عضو کمیته پذیرش مرکز علمی و فناوری دانشگاه تا کنون

7)     ریسس کمیته برنامه ریزی و تحقیقات آموزش گیاهان گلخانه ای دانشگاه 1386

8)     عضو کمسیون موارد خاص دانشگاه از 1386   

9)     عضو کمیته تخصصی خرید تجهیزات آزمایشگاه و پژوهشی دانشگاه 1381

10)عضو هیئت اجرایی کانون فارغ التحصیلان کل دانشگاه آزاد اسلامی 1381

11)عضو شورای نظام پیشنهاد دانشگاه 12381

12)عضو کمیته اداری و ارزشیابی دانشگاه 1388

13)کمیته استخدام و بکارگیری نیروی انسانی

14)عضو شورای پژوهشگاه دانشگاه 1392

 

مسولیت های اجرایی خارج از دانشگاه:

1)     عضو شورای پژوهشی وآموزشی سازمان پارکها وفضای سبز استان اصفهان 1393

2)     عضو شورای پژوهشبی سازمان محیط زیست استان اصفهان 1392

3)     عضو هیئت تحریریه فصل نامه گیاهی  داروهای گیاهی دانشگاه ازاد اسلامی شهرکرداز سال 1387 تاکنون