گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - علوم اقتصادی-تجارت بين الملل
مرتبه علمي : دانشیار

نتایج فرایند انتخاب اساتید راهنما در نیمسال دوم سال تحصیلی 1394-1395


تاریخ : 1395/04/01
بازدید : 375

نتایج فرایند انتخاب اساتید راهنما در نیمسال دوم سال تحصیلی 1394-1395

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

نام و نام خانوادگی استاد راهنما

1

آقای مهدی شاه منصوری

جناب آقای دکتر کریم آذربایجانی

2

خانم الهام لطفی

جناب آقای دکتر سعید دائی کریم زاده

3

خانم مریم صادقی سنابادی

سرکار خانم دکتر سارا قبادی

4

خانم زهرا قندهاری

جناب آقای دکتر حسین شریفی

5

آقای سید اسدا... موسوی

جناب آقای دکتر صادق بختیاری

6

خانم مهشاد نوشیروانی

جناب آقای دکتر مصطفی عمادزاده

7

خانم فاطمه میرزایی

جناب آقای دکتر همایون رنجبر

8

آقای محمد تقی حکمت پویا

جناب آقای دکتر مصطفی عمادزاده

9

خانم دیانا زاده بغلانی

جناب آقای دکترمجید صامتی

10

آقای سعید حیدری

جناب آقای دکتر همایون رنجبر