گروه آموزشی : کشاورزی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : - مهندسی کشاورزی
مرتبه علمي : مربی

طرح پژوهشی


تاریخ : 1392/04/10
بازدید : 339

عنوان: بررسي امکان کشت يونجه در اواخر زمستان جهت مقابله با اثرات ناشي از خشکسالي
اعضا: مجيد شمس و عباس طغياني
سازمان تصويب کننده: اداره کل امور پژوهشي دانشگاه آزاد واحد خوراسگان
تاريخ ارائه: 1/1384
تاريخ اتمام: 17/9/1384
نوع پروژه: کاربردي
سمت: همکار علمي