دکتر هادی ثقفی اصفهانی
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی برق
مرتبه علمي : استادیار

صفحه اصلي

:: تکالیف و پروژه های درس تاسیسات الکتریکی
تاریخ : 1398/09/15
تعداد صفحات : 2

:: تکالیف و پروژه های درس تحلیل (2)
تاریخ : 1398/09/15
تعداد صفحات : 8

:: سرفصل دروس
تاریخ : 1398/09/15
تعداد صفحات : 1

:: برنامه هفتگی
تاریخ : 1398/09/15
تعداد صفحات : 1

:: منابع درس
تاریخ : 1398/09/15
تعداد صفحات : 2