گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مديريت آموزشي
مرتبه علمي : دانشیار

صفحه اصلي

انتشارات
تاریخ : 1392/04/21
بازدید : 741

تجارب حرفه اي
تاریخ : 1392/04/21
بازدید : 868

همایش ها
تاریخ : 1392/04/21
بازدید : 810

مقاله ها
تاریخ : 1392/04/21
بازدید : 1664