مهدی نفر
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : - علوم اقتصادي
مرتبه علمي : مربي

صفحه اصلي