گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : مدیریت
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت دولتی

 • قابل توجه دانشجویان درس حسابداری میانه 1گروه 176(روز دوشنبه) - کلاس جبرانی در روز پنجشنبه راس ساعت 13:30 برگزار خواهد شد .
 • فایل پاورپوینت فصل 5 کتاب حسابداری میانه 2 تالیف جمشید اسکندری جهت مطالعه در بخش دانشگاه آزاد قم قرار گرفت .
 • فایل پاورپوینت فصل 6 حسابداری میانه 1 کتاب جمشید اسکندری جهت مطالعه در بخش دانشگاه آزاد واحد قم قرار گرفت .
 • فایل پاورپوینت فصل 4 حسابداری میانه 2 کتاب جمشید اسکندری جهت مطالعه در بخش دانشگاه آزاد واحد قم قرار گرفت .
 • فایل پاورپوینت فصل 3 حسابداری میانه 2 کتاب جمشید اسکندری جهت مطالعه در بخش دانشگاه آزاد واحد قم قرار گرفت .
 • فایل پاورپوینت فصل 5 حسابداری میانه 1 کتاب جمشید اسکندری جهت مطالعه در بخش دانشگاه آزاد واحد قم قرار گرفت .
 • فایل پاورپوینت فصل 4 کتاب حسابداری میانه 1 تالیف جمشید اسکندری جهت مطالعه در بخش دانشگاه آزاد واحد قم قرار گرفت .
 • فایل های پاورپوینت فصول 1 و 2 کتاب حسابداری میانه 2 تالیف جمشید اسکندری جهت مطالعه در بخش دانشگاه آزاد واحد قم قرار گرفت .
 • فایل پاورپوینت فصل 3 کتاب حسابداری میانه 1 تالیف جمشید اسکندری جهت مطالعه در بخش دانشگاه آزاد واحد قم قرار گرفت .
 • کلاس حسابداری میانه 1 در تاریخ 95/12/15ساعت 18-14:45برگزار نمی گردد . برنامه کلاس های جبرانی متعاقبا پس از هماهنگی اعلام خواهد شد .
 • فایل های فصول 1 و 2 کتاب حسابداری میانه 1 تالیف جمشید اسکندری در بخش دانشگاه آزاد واحد قم قرار گرفت .
 • کتاب حسابداری میانه 2 تالیف جمشید اسکندری بعنوان منبع درسی حسابداری میانه 2 جهت دانشجویان دوره کارشناسی حسابداری دانشگاه آزاد واحد قم معرفی می گردد ( زمان کلاس یکشنبه ساعت 9 الی 12 ) . علی فرحناک
 • کتاب حسابداری میانه 1 جمشید اسکندری بعنوان منبع درسی درس حسابداری میانه 1جهت دانشجویان دوره کارشناسی حسابداری دانشگاه آزاد واحد قم معرفی می گردد. علی فرحناک
صفحه اصلي