گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مهندسی کامپيوتر-نرم افزار

  • پست موقت: امتحان پایان ترم درس تحلیل و طراحی سیستم ها به صورت تستی برگزار خواهد شد.
صفحه اصلي