دکتر مهدی میرجابری
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : - ریاضی کاربردی

  • برای بارگذاری کتاب «محاسبات عددی برای دانشجویان مهندسی و علوم» به پیوند کتابها در فهرست صفحه اصلی مراجعه فرمایید
صفحه اصلي