گروه آموزشی : زمین شناسی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زمين شناسي-سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی
مرتبه علمي : استاديار

صفحه اصلي