اطلاعیه
زمان تحويل پروژه و كار آموزي
زمان تحويل پروژه و كار آموزي فايل
منبع اطلاعيه

زمان تحويل پروژه نهايي و كارآموزي

ثبت نام:                        تحويل:                                     مهلت تعيين موضوع پروژه يا مكان كارآموزي

نيمسال اول هر سال          تا  15 ارديبهشت سال بعدي                15 آبان همان ترم

نيمسال دوم هر سال          تا  15 مهر سال بعدي                         30 فروردين                    

نيمسال تابستان هر سال      تا  30 آذر  همان سال                      30 تير

عدم تحويل فرم تعيين موضوع پروژه در مهلت مصوب و يا مراجعه كمتر از سه جلسه در نيمسال اخذ و كمتر از شش جلسه در كل دوره به فراخور وضعيت منجر به اقداماتي از كسر نمره تا اعلام غيبت درسي خواهد شد.

شرح اطلاعيه
538 تعداد مرور
مهلت نهايي تحويل خلاصه اطلاعيه
پست الکتورنيک نويسنده
نويسنده اطلاعيه
1 نوع فعاليت
1398/07/30 تاريخ
گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان - خوراسگان
Powered by DorsaPortal