تاييد پروژه هاي ترم بهمن
دانشجويان گرامي
با توجه به اينكه جلسه بررسي پروژه هاي ترم بهمن دوشنبه 98/1/26 برگزار شد دانشجوياني كه پيش از اين تاريخ فرمهاي خود را تحويل داده اند جهت اطلاع از وضعيت مي توانند در ساعات حضور مدير گروه كه در همين سايت اعلام مي شود مراجعه كنند.
ساير دانشجويان فقط تا 15 ارديبهشت فرصت دارند كه فرم ها را تحويل دهند و پس از آن مشمول كسر نمره يا غيبت كلاسي خواهند شد. 
۱۴۰۰/۵/۳

                      زمان تحويل پروژه نهايي و كارآموزي

ثبت نام:                        تحويل:                                     مهلت تعيين موضوع پروژه يا مكان كارآموزي

نيمسال اول هر سال          تا  15 ارديبهشت سال بعدي                15 آبان همان ترم

نيمسال دوم هر سال          تا  15 مهر سال بعدي                         30 فروردين                    

نيمسال تابستان هر سال      تا  30 آذر  همان سال                      30 تير

عدم تحويل فرم تعيين موضوع پروژه در مهلت مصوب و يا مراجعه كمتر از سه جلسه در نيمسال اخذ و كمتر از شش جلسه در كل دوره به فراخور وضعيت منجر به اقداماتي از كسر نمره تا اعلام غيبت درسي خواهد شد.

..................................................................................
Powered by DorsaPortal