زمان حضور اساتيد تمام وقت گروه كامپيوتر در تابستان 98
         زمان حضور اساتيد تمام وقت گروه كامپيوتر در تابستان 98                       (تير و شهريور ماه 98) جهت مراجعه پروژه و كارآموزي

نام اساتيد

روز

ساعت

 دكتر محمد رضا سلطان آقايي
مدير گروه كارشناسي ارشد و دكتري
مراجعه به پروفايل شخصي

كليك بر روي لينك زير:
 دكتر زهرا حسيني
(مدير گروه كارشناسي كامپيوتر)
 مراجعه به سايت كارشناسي گروه كامپيوتر

 كليك بر روي لينك زير:
http://cg.khuisf.ac.ir

دكتر فرساد زماني

(مدير كل آموزش دانشگاه)

چهارشنبه

9-11

دكتر نرگس حبيبي

چهارشنبه

9-11

دكتر زهره فتوحي

چهارشنبه

9-11

دكتر محدثه همدانيان

چهارشنبه

9-11

دكتر مينا كيميايي

چهارشنبه

9-11

مهندس علي سليماني

سه شنبه

10-12

مديران گروه كامپيوتر طبق برنامه هفتگي اعلام شده،

 در سايت گروه و پروفايل شخصي دانشگاه حضور دارند.

 
 
 
دانشجويان گرامي خواهشمند است قبل از مراجعه به دانشگاه به دليل تغييرات احتمالي در برنامه، حضور اساتيد در تابستان كنترل نماييد.
 

 

۱۴۰۰/۵/۳

                      زمان تحويل پروژه نهايي و كارآموزي

ثبت نام:                        تحويل:                                     مهلت تعيين موضوع پروژه يا مكان كارآموزي

نيمسال اول هر سال          تا  15 ارديبهشت سال بعدي                15 آبان همان ترم

نيمسال دوم هر سال          تا  15 مهر سال بعدي                         30 فروردين                    

نيمسال تابستان هر سال      تا  30 آذر  همان سال                      30 تير

عدم تحويل فرم تعيين موضوع پروژه در مهلت مصوب و يا مراجعه كمتر از سه جلسه در نيمسال اخذ و كمتر از شش جلسه در كل دوره به فراخور وضعيت منجر به اقداماتي از كسر نمره تا اعلام غيبت درسي خواهد شد.

..................................................................................
Powered by DorsaPortal