دانشجوياني كه پروژه و كارآموزي را ترم مهر اخذ نموده اند
قابل توجه  دانشجوياني كه پروژه و كارآموزي را ترم مهر اخذ نموده اند و تا كنون براي تحويل آن اقدام ننموده اند:
با توجه به پايان مهلت تعيين شده توسط شوراي گروه دروس اين عزيزان حذف شده و نسبت به اخذ مجدد آن در تابستان اقدام نمايند.
۱۴۰۱/۳/۴

                      زمان تحويل پروژه نهايي و كارآموزي

ثبت نام:                        تحويل:                                     مهلت تعيين موضوع پروژه يا مكان كارآموزي

نيمسال اول هر سال          تا  15 ارديبهشت سال بعدي                15 آبان همان ترم

نيمسال دوم هر سال          تا  15 مهر سال بعدي                         30 فروردين                    

نيمسال تابستان هر سال      تا  30 آذر  همان سال                      30 تير

عدم تحويل فرم تعيين موضوع پروژه در مهلت مصوب و يا مراجعه كمتر از سه جلسه در نيمسال اخذ و كمتر از شش جلسه در كل دوره به فراخور وضعيت منجر به اقداماتي از كسر نمره تا اعلام غيبت درسي خواهد شد.

..................................................................................
Powered by DorsaPortal