اصلاحيه اطلاعيه مهم( در مورد انتخاب واحد نيمسال اول - مهر 98)

با سلام خدمت دانشجويان عزيز، توجه شما را به نكاتي چند من باب انتخاب واحد جلب مي‌نماييم.

نكات مهم مربوط به انتخاب واحد:

1-   اين ترم آخرين ترمي است كه درس طراحي پياده سازي براي مقطع ناپيوسته ارائه مي شود بنابراين دانشجوياني ورودي قبل كه اين درس را جايگزين درس اسمبلي داشته اند حتما اين ترم درس را اخذ كنند در غير اين صورت اگر قبلا درس را اخذ كرده اند با كسب نامه از استاد قبلي يا مدير گروه وقت مي توانند معرفي با استاد بگيرند.

و دانشجويان جديد بهمن 97 هم در مورد گرفتن اين درس در آينده اطلاع رساني مي شود.

2-   دانشجويان مقطع پيوسته توجه كنند چنانچه درسي كه تنها يك گروه دارد در ترم جاري به حد نصاب نرسد ترم بعد هم ارائه نخواهد شد و از اين پس يك ترم در ميان ارائه خواهد شد.

3-    دروسي ارائه شده به هيچ عنوان تغيير استاد، روز، ساعت و امتحان نخواهند داشت بنابراين در انتخاب واحد خود دقت كنيد و پيش از انتخاب واحد نيز جهت تغيير اين موارد رجوع نكنيد و يا ايميل نزنيد.

4-   دانشجويان پيوسته ورودي قبل 92 در روزهاي حضور قبل از انتخاب واحد مراجعه كرده و دروسي كه تغيير نام دارند را اعلام كنند تاادغامي ارائه شود و به هيچ عنوان دروس مشابه ورودي 93 به بعد كه نام و كدش با درس چارت خودشان فرق دارد را اخذ نكنند. حتي اگر اين تغيير در حد يك ها يا ي باشد. اما اگر كد دروس يكسان است اخذ آن منعي ندارد.

5-   افزايش ظرفيت در صورت امكان فقط در روز انتخاب واحد اصلي يعني 13/6/98 و روز حذف و اضافه اصلي انجام خواهد و ساير روزهايي كه آموزش فايل را باز مي كند به جز حوادث و موارد غيرقابل اجتناب كه قابل اثبات باشند هيچ افزايش ظرفيتي نخواهد بود. بنابراين دقت كنيد كه فايل انتخاب واحد شما روزهاي قبل انتخاب واحد باز باشد، پرداخت هاي مالي شما اعمال شده باشد. مسافرت بودن و پرداخت هاي مالي ناموفق و تعيين دروس جبراني نكردن دليل موجهي از نظرگروه نيست و بايد از بين دروس موجود انتخاب واحد كنيد و براي بقيه دروس منتظر حذف و اضافه بمانيد.

6-   گروه قادر به باز كردن فايل انتخاب واحد شما و رفع مشكلات ناشي از پرداخت مالي نيست، براي رفع اين مشكلات به مراجع مسئول يعني آموزش و مالي مراجعه كنيد.

7-   دانشجويان ناپيوسته كه دروس جبراني تعيين نكرده اند در هفته جاري و روزهاي معين شده در لينك زير با در دست داشتن ريزنمرات كارداني مراجعه كنند درغير اين صورت اگر فايل انتخاب واحد آنها باز نشد، روز انتخاب واحد تعيين دروس جبراني انجام نخواهد شد.

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=z.hossaini@gmail.com&ctz=Asia/Tehran

8-   پس از انتخاب واحد اصلي براي دروس كف گذاشته خواهد شد و حذف آنها درصورتيكه درس از حدنصاب بيفتد امكان‌پذير نخواهد بود. بنابراين با دقت انتخاب واحد كنيد.

9-   با توجه به ارائه عمده دروس در حداقل دو گروه، لطفا دو برنامه تهيه كنيد تا اگر يكي به دليل پر شدن كلاسها نشد، برنامه جايگزين داشته باشيد.

10-دروس پروژه و كارآموزي قابل حذف نمي باشند و ظرفيت آنها تنها در صورت پر شدن تمام گروه هاي موازي افزايش خواهد يافت

 

با آرزوي توفيق و سلامت

۱۴۰۱/۳/۴

                      زمان تحويل پروژه نهايي و كارآموزي

ثبت نام:                        تحويل:                                     مهلت تعيين موضوع پروژه يا مكان كارآموزي

نيمسال اول هر سال          تا  15 ارديبهشت سال بعدي                15 آبان همان ترم

نيمسال دوم هر سال          تا  15 مهر سال بعدي                         30 فروردين                    

نيمسال تابستان هر سال      تا  30 آذر  همان سال                      30 تير

عدم تحويل فرم تعيين موضوع پروژه در مهلت مصوب و يا مراجعه كمتر از سه جلسه در نيمسال اخذ و كمتر از شش جلسه در كل دوره به فراخور وضعيت منجر به اقداماتي از كسر نمره تا اعلام غيبت درسي خواهد شد.

..................................................................................
Powered by DorsaPortal