اطلاعيه مهم: انتخاب واحد درس ساختمان داده
با سلام. لطفا دانشجوياني كه درس ساختمان داده با مشخصه 154043 در روز يكشنبه ساعت 11-8صبح اخذ كردند، به دليل حذف اين درس در سيستم به دليل زير حد نصاب بودن،

به مشخصه هاي 154044 و 154045 در روز دوشنبه ساعت 11-8 و 14:30-11 ساختمان داده انتقال يابند.

ضمنا اگر تداخل ساعتي با برنامه انتخاب واحد گرفته شده دارند، با در دست داشتن پرينت انتخاب واحد در روز يكشنبه اينده 17 شهريور ماه در ساعات مشخص شده در سايت گروه به دفتر گروه كامپيوتر انديشه مراجعه كنند.
با تشكر. گروه كارشناسي كامپيوتر.
۱۴۰۱/۳/۴

                      زمان تحويل پروژه نهايي و كارآموزي

ثبت نام:                        تحويل:                                     مهلت تعيين موضوع پروژه يا مكان كارآموزي

نيمسال اول هر سال          تا  15 ارديبهشت سال بعدي                15 آبان همان ترم

نيمسال دوم هر سال          تا  15 مهر سال بعدي                         30 فروردين                    

نيمسال تابستان هر سال      تا  30 آذر  همان سال                      30 تير

عدم تحويل فرم تعيين موضوع پروژه در مهلت مصوب و يا مراجعه كمتر از سه جلسه در نيمسال اخذ و كمتر از شش جلسه در كل دوره به فراخور وضعيت منجر به اقداماتي از كسر نمره تا اعلام غيبت درسي خواهد شد.

..................................................................................
Powered by DorsaPortal