اطلاعيه جديد درس برنامه ريزي پيشرفته تكنولوژي
دانشجويان گرامي درس برنامه ريزي پيشرفته با مشخصه 553074 به گروه موازي آقاي مقتدايي در روز دوشنبه ساعت 11-8 كارگاه 1 انتقال يافتند.
خواهشمندم از هفته اينده در گروه موازي ان شركت كنند.با تشكر 
۱۴۰۱/۳/۴

                      زمان تحويل پروژه نهايي و كارآموزي

ثبت نام:                        تحويل:                                     مهلت تعيين موضوع پروژه يا مكان كارآموزي

نيمسال اول هر سال          تا  15 ارديبهشت سال بعدي                15 آبان همان ترم

نيمسال دوم هر سال          تا  15 مهر سال بعدي                         30 فروردين                    

نيمسال تابستان هر سال      تا  30 آذر  همان سال                      30 تير

عدم تحويل فرم تعيين موضوع پروژه در مهلت مصوب و يا مراجعه كمتر از سه جلسه در نيمسال اخذ و كمتر از شش جلسه در كل دوره به فراخور وضعيت منجر به اقداماتي از كسر نمره تا اعلام غيبت درسي خواهد شد.

..................................................................................
Powered by DorsaPortal