اطلاعيه جلسه توجيهي پروژه و كاراموزي مهر 98
جلسه توجيهي پروژه و كاراموزي روز دوشنبه اينده 15 مهر ماه ، از ساعت 11-10 كاراموزي و ساعت 12-11 پروژه برگزار در دانشكده فني ميشود. حضور كليه دانشجويان الزامي هست و فرم ها در جلسه فقط داده ميشود.
 
۱۴۰۱/۳/۴

                      زمان تحويل پروژه نهايي و كارآموزي

ثبت نام:                        تحويل:                                     مهلت تعيين موضوع پروژه يا مكان كارآموزي

نيمسال اول هر سال          تا  15 ارديبهشت سال بعدي                15 آبان همان ترم

نيمسال دوم هر سال          تا  15 مهر سال بعدي                         30 فروردين                    

نيمسال تابستان هر سال      تا  30 آذر  همان سال                      30 تير

عدم تحويل فرم تعيين موضوع پروژه در مهلت مصوب و يا مراجعه كمتر از سه جلسه در نيمسال اخذ و كمتر از شش جلسه در كل دوره به فراخور وضعيت منجر به اقداماتي از كسر نمره تا اعلام غيبت درسي خواهد شد.

..................................................................................
Powered by DorsaPortal