اطلاعيه ليست اساتيد و دانشجويان پروژه و كاراموزي نيمسال اول 98-99

اطلاعيه ليست اساتيد و دانشجويان پروژه و كاراموزي نيمسال اول 98-99

نام استاد داور روي فرم اصلي پروژه نزد استاد پروژه نوشته شده است.

دانشجوياني كه قبلا پروژه با استاد ديگري داشته ولي بدلايلي مجدد ثبت نام نموده اند براي اينكه همان موضوع قبلي را ادامه دهند و به تاييد شوراي گروه برسد بايستي همان موضوع قبلي را مجدد در فرم پروژه جديد نزد استاد فعلي در نيمسال اول98-99 بنويسند و كپي فرم قبلي را پيوست كنند.

تحويل نهايي با استاد و داور فعلي طبق ليست بالا انجام ميشود و استاد قبلي در ليست ترم قبل براي شما غيبت رد كرده است.
۱۴۰۱/۳/۴

                      زمان تحويل پروژه نهايي و كارآموزي

ثبت نام:                        تحويل:                                     مهلت تعيين موضوع پروژه يا مكان كارآموزي

نيمسال اول هر سال          تا  15 ارديبهشت سال بعدي                15 آبان همان ترم

نيمسال دوم هر سال          تا  15 مهر سال بعدي                         30 فروردين                    

نيمسال تابستان هر سال      تا  30 آذر  همان سال                      30 تير

عدم تحويل فرم تعيين موضوع پروژه در مهلت مصوب و يا مراجعه كمتر از سه جلسه در نيمسال اخذ و كمتر از شش جلسه در كل دوره به فراخور وضعيت منجر به اقداماتي از كسر نمره تا اعلام غيبت درسي خواهد شد.

..................................................................................
Powered by DorsaPortal