زمان حضور اساتيدجهت مراجعه پروژه و كارآموزي در نيمسال اول 99-98

زمان حضور اساتيد محترم هيات علمي جهت مراجعه پروژه و كارآموزي در نيمسال اول 99-98

دكتر محمد رضا سلطان آقايي

(مدير گروه ارشد و دكترا كامپيوتر)

يكشنبه ها 16-13

دوشنبه 17-15

چهارشنبه 13-10

ساختمان انديشه-دفتر اساتيد

دكتر زهرا حسيني

(مدير گروه كارشناسي كامپيوتر)

طبق برنامه اعلام شده بر روي سايت گروه

http://cg.khuisf.ac.ir

 

 

ساختمان انديشه

دفتر گروه كامپيوتر

دكتر فرساد زماني

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 12-10

ساختمان انديشه-دفتر اساتيد

مهندس علي سليماني

سه شنبه 18-16

پنجشنبه 12:30-11:30

دانشكده فني-دفتر اساتيد

 

دكتر نرگس حبيبي

سه شنبه ها 16:30-15

پنجشنبه ها 11-9

دانشكده فني-ذفتر اساتيد

دكتر زهره فتوحي

دوشنبه و چهارشنبه 15:30-14

دانشكده فني-دفتر اساتيد

دكتر محدثه همدانيان

يكشنبه و دوشنبه 15-14

دانشكده فني-دفتر اساتيد

دكتر مينا كيميايي

يكشنبه ها 15-14

دانشكده فني-دفتر اساتيد

۱۴۰۱/۳/۴

                      زمان تحويل پروژه نهايي و كارآموزي

ثبت نام:                        تحويل:                                     مهلت تعيين موضوع پروژه يا مكان كارآموزي

نيمسال اول هر سال          تا  15 ارديبهشت سال بعدي                15 آبان همان ترم

نيمسال دوم هر سال          تا  15 مهر سال بعدي                         30 فروردين                    

نيمسال تابستان هر سال      تا  30 آذر  همان سال                      30 تير

عدم تحويل فرم تعيين موضوع پروژه در مهلت مصوب و يا مراجعه كمتر از سه جلسه در نيمسال اخذ و كمتر از شش جلسه در كل دوره به فراخور وضعيت منجر به اقداماتي از كسر نمره تا اعلام غيبت درسي خواهد شد.

..................................................................................
Powered by DorsaPortal