كانديداهاي انتخابات انجمن علمي
اسامي كانديداهاي واجد شرايط انتخابات انجمن علمي كه شرط معدل لازم را داشتند به ترتيب حروف الفبا شرح زير اعلام مي شود:
 -احسان صالحي 
-عرفان صالحي نيا
-محمد حسين عظيمي پور
- پريسا عمادي
-علي غلامي 
-مبينا فاني
 -محمدمهدي منصوري
 داوطلبان مي توانند از فردا تبليغات خود را در آرامش شروع نمايند، جهت برگزاري ميز گفتگو از يك شنبه تا سه شنبه به آقاي شريعتي مراجعه فرماييد.
۱۴۰۱/۳/۴

                      زمان تحويل پروژه نهايي و كارآموزي

ثبت نام:                        تحويل:                                     مهلت تعيين موضوع پروژه يا مكان كارآموزي

نيمسال اول هر سال          تا  15 ارديبهشت سال بعدي                15 آبان همان ترم

نيمسال دوم هر سال          تا  15 مهر سال بعدي                         30 فروردين                    

نيمسال تابستان هر سال      تا  30 آذر  همان سال                      30 تير

عدم تحويل فرم تعيين موضوع پروژه در مهلت مصوب و يا مراجعه كمتر از سه جلسه در نيمسال اخذ و كمتر از شش جلسه در كل دوره به فراخور وضعيت منجر به اقداماتي از كسر نمره تا اعلام غيبت درسي خواهد شد.

..................................................................................
Powered by DorsaPortal